Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2011

astmol

“It is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains.”

- Opening line, Pride and Prejudice and Zombies

Reposted fromsaski saski
astmol
1300 7cf1
U mnie podobnie, choć teraz kończę nie Ojca, a to ^

Jestem ostatnio dość monotematyczny :D Ale podejście Brooksa do tematu jest niesamowite, bardzo realistyczne. Kiedy w końcu wybuchnie apokalipsa zombie, bardzo prawdopodobne, że będzie wyglądać właśnie tak.

Zresztą, facet skrzywił mnie już swoim Survival Guidem - co jakiś czas wchodząc do jakiegoś budynku oceniam, jak długo można by się w nim bronić przed zgniłkami ;)
Reposted fromsaski saski

February 14 2011

astmol
8527 3c0d 500

February 11 2011

astmol
9671 e836
Reposted fromczarny czarny viasiostra siostra
astmol
3683 6376
Reposted byreloveution reloveution
astmol
2917 6649
Reposted byYiezacuilwarthien666nihilismszarawy
astmol
2882 e74e
Reposted byszarawy szarawy
astmol
2491 bf1d 500
Reposted byszarawyreloveution
astmol
2299 1cbe 500
Reposted byszarawy szarawy
astmol
1771 9650 500
Reposted byszarawy szarawy
astmol
1697 4c4b 500
Reposted byszarawy szarawy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl